Algemene voorwaarden

Reserveringsvoorwaarden

• De reservering wordt slechts effectief na akkoord van het dorp, na
ontvangst van de aanbetaling en na ontvangst van het naar behoren
ingevulde en ondertekende reserveringscontract of na aanvaarding van de
algemene verkoop-voorwaarden bij de online reservering.
• De reserveringen zijn slechts bindend voor Yelloh! Village indien Yelloh!
Village ze heeft aanvaard en Yelloh! Village is vrij om dit te doen of te
weigeren in functie van de beschikbaarheid en, in het algemeen, in alle
omstandigheden die de uitvoering van de gemaakte reservering kunnen
verhinderen. Yelloh! Village biedt gezinsverblijven aan, in de traditionele
betekenis, en de accommodaties zijn hiervoor speciaal ontworpen. Yelloh!
Village behoudt zich het recht voor iedere reservering te weigeren die in
strijd is met dit principe of het probeert te omzeilen.
• De reservering van een kampeerplaats of een huuraccommodatie is strikt
persoonlijk. Een reservering mag in geen geval worden onderverhuurd of
overgelaten zonder voorafgaandelijk akkoord van het dorp.
• Minderjarigen moeten vergezeld zijn van hun ouders of wettelijke
voogden.

Kampeerplaats

• De basisprijs omvat de Kampeerplaats voor de tent, caravan of
kampeerwagen voor 1 of 2 personen, de toegang tot het sanitair en de
overige voorzieningen.

Huuraccommodatie

• De huuraccommodaties zijn volledig uitgerust. De basisprijs geldt voor 2
tot 8 personen afhankelijk van het accommodatietype en het dorp.
• De campings Yelloh! Village behouden zich het recht voor de toegang
tot het dorp te weigeren aan groepen of gezinnen waarvan het aantal
deelnemers de capaciteit van de gehuurde accommodatie overschrijdt

Reservatiekosten

• Yelloh! Village biedt de reservatiekosten aan op de huuraccommodaties
en de staanplaatsen.

Groepsboeking

• Iedere boeking van méér dan 4 accommodaties door dezelfde fysieke
persoon of door verschillende fysieke personen, die elkaar kennen en zich
tezamen verplaatsen met dezelfde motieven, op dezelfde verblijfsdata
en in hetzelfde Yelloh! Village, wordt beschouwd als een groepsboeking.
• De voorgestelde accommodaties op de commerciële website van Yelloh!
Village zijn uitsluitend bestemd voor individuele klanten.
• Voor iedere aanvraag voor een groepsboeking, gelieve contact op te
nemen met het Yelloh! Village van uw keuze via telefoon, e-mail of via
onze rubriek ‘Ons Contacteren’. De gecontacteerde Yelloh! Village camping
behoudt zich het recht voor uw boekingsaanvraag te bestuderen vóór de
aanvaarding of de weigering daarvan.

TARIEVEN EN TOERISTENBELASTING

• De vermelde prijzen zijn geldig voor het seizoen 2017. Ze stemmen
overeen met één nacht en zijn uitgedrukt in euro, BTW inbegrepen.
• Het bedrag van de toeristenbelasting varieert naargelang de gemeente.

BETALINGSVOORWAARDEN

• Voor reserveringen die meer dan 30 dagen voor de aanvang van
het verblijf worden gemaakt, moet een aanbetaling van 25% van het
totaalbedrag op het moment van de reservering aan het dorp worden
voldaan. Het resterende bedrag dient ten laatste 30 dagen voor de
aanvangsdatum van het verblijf aan het dorp te worden voldaan.
• Voor reserveringen die minder dan 30 dagen voor aanvang van het
verblijf worden gemaakt, dient het volledige bedrag op het moment van
de reservering aan het dorp te worden voldaan.

UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT

Conform artikel L.121-19 van het Franse consumentenrecht, stelt Yelloh!
Village zijn klanten ervan in kennis dat de verkoop van accommodatiediensten,
die op een vastgestelde datum of volgens een bepaalde periodiciteit worden
geleverd, niet onderhevig is aan de bepalingen inzake de herroepingstermijn
van 14 dagen..

ANNULERING EN WIJZIGINGEN

1. Wijziging van uw reservering
De klant kan schriftelijk (per post of e-mail) bij de camping om een
wijziging betreffende zijn verblijf (data, type accommodatie) op dezelfde
camping vragen, op basis van beschikbaarheid en mogelijkheden. Uitstel
naar het volgende seizoen wordt niet geaccepteerd. Bij afwezigheid
van wijziging dient de klant zich te houden aan de oorspronkelijke
reserveringsvoorwaarden of kan hij het verblijf annuleren volgens de
voorwaarden van de annuleringsverzekering
• Elk verzoek tot verlenging van de verblijfsduur zal op basis van
beschikbaarheid en volgens de geldende tarieven worden gehonoreerd.
• Elk verzoek tot verkorting van de verblijfsduur wordt beschouwd als een
gedeeltelijke annulering en is onderhevig aan de voorwaarden inzake
annuleringen en vroegtijdig afbreken van het verblijf.
2. Ongebruikte nachten
Ieder onderbroken of ingekort verblijf (late aankomst, vroegtijdig vertrek)
door eigen toedoen kan geen aanleiding geven tot een terugbetaling.
3. Annulering door toedoen van Yelloh! Village
In geval van annulering door toedoen van Yelloh! Village, behalve in geval van overmacht,
zal het verblijf volledig worden terugbetaald. Deze annulering kan echter
geen aanleiding geven tot de betaling van schadevergoedingen en interesten.
4. Annulering uit hoofde van de kampeerder
De annuleringskosten kunnen gedekt worden door de annuleringsgaranties die
door het campingdorp aangeboden worden. Zonder intekening op de garantie of
de annuleringsverzekering kan u geen aanspraak maken op terugbetaling

JE VERBLIJF

1. Aankomst
• De aankomstdagen kunnen variëren naargelang het dorp en de periode (raadpleeg de bijzondere
reserveringsvoorwaarden van ieder dorp).
• Huuraccommodaties: op de aankomstdag ben je vanaf 17u00 welkom in het Yelloh!
Village. Bij de overhandiging van de sleutels van uw accommodatie wordt u een
waarborg gevraagd.
2. Tijdens uw verblijf
Het is aan de kampeerder om zich goed te verzekeren: de kampeerder is verantwoordelijk
voor het toezicht op zijn persoonlijke voorwerpen (fietsen, enz.). Het
dorp wijst elke verantwoordelijkheid af voor elk incident dat onder de burgerlijke
aansprakelijkheid van de kampeerder valt.
Alle klanten moeten zich schikken naar de bepalingen van het huishoudelijke reglement.
Iedere huurder is verantwoordelijk voor de problemen en schade veroorzaakt door
de personen die samen met hem verblijven of hem bezoeken.
3. Vertrek
• Huuraccommodaties: op de vertrekdag die staat aangegeven in het contract dient u de
huuraccommodatie voor 10u ’s ochtends te verlaten. De accommodatie dient in perfecte
staat te worden achtergelaten. De inventaris wordt gecontroleerd en elk gebroken of beschadigd
voorwerp wordt in rekening gebracht, alsook eventuele reparaties indien deze
nodig blijken. De waarborg zal je worden teruggegeven op het einde van het verblijf met
vermindering van de weerhouden schadevergoedingen, op basis van facturen, voor de
eventuele schade die werd vastgesteld bij het opmaken van de inventaris. De weerhouding
van de waarborg sluit een bijkomende schadevergoeding niet uit indien de kosten
hoger zouden liggen dan het bedrag van de waarborg.
• Huuraccommodaties: indien de accommodatie niet werd schoongemaakt voor uw vertrek,
wordt u een basistarief voor schoonmaak aangerekend van minstens 70 e incl. belasting.
• Voor ieder laattijdig vertrek kan uw een extra dag worden aangerekend ter
waarde van de geldende nachtprijs.

HUISDIEREN

Huisdieren zijn toegestaan in sommige Yelloh! Village campingdorpen (behalve
honden van de 1e en 2e categorie). Als ze zijn toegelaten, moeten ze permanent
worden aangelijnd. Ze zijn verboden rond het zwembad, in de winkels met
voedingsmiddelen en in de gebouwen. Het vaccinatieboekje van honden en
katten moet in orde zijn

PORTRETRECHT (RECHT OP AFBEELDING)

U verleent toestemming aan Yelloh! Village, evenals aan elke andere persoon die in
de plaats van Yelloh! Village optreedt, om u te fotograferen, op te nemen of filmen
tijdens uw verblijf bij Yelloh! Village en om genoemde beelden, geluidsopnamen,
video’s en opnames naar eigen goeddunken via welk middel of medium dan ook
te gebruiken (in het bijzonder op de websites of internetpagina’s van Yelloh! Village
– waaronder Facebook – in presentatie- en promotiematerialen van Yelloh! Village
en in reisgidsen of toeristische gidsen). Deze toestemming geldt zowel voor uzelf
als voor enige andere persoon die zich in uw gezelschap bevindt. De toestemming
heeft als enig doel reclame-uitingen en media-activiteiten van de Yelloh! Village
vestigingen en de Yelloh! Village keten mogelijk te maken en zal op geen enkele
wijze afbreuk doen aan uw goede naam. Deze toestemming wordt belangeloos
verleend, in om het even welk land en voor de duur van 5 jaar

GESCHIL

Klachten betreffende de non-conformiteit van de dienstverlening ten
opzichte van de contractuele verplichtingen dienen per post of e-mail te
worden ingediend bij de beheerder van het betrokken campingdorp of bij
Yelloh! Village

BEMIDDELING

In geval van een geschil met een van de vestigingen van onze groep, kun
je op de volgende wijze contact met ons opnemen:
– verstuur een aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de
beheerder van het betreffende vakantiedorp
– verstuur een kopie van deze brief aan de klantendienst via
customerservice@yellohvillage.com of per post aan YELLOH! VILLAGE – BP
68 – 7 chemin du môle – 30220 AIGUES MORTES – FRANCE
Indien het antwoord niet aan uw verwachtingen voldoet, kunt u één
maand na het verzenden van deze brieven/e-mails het geschil voorleggen
aan het online geschillenplatform Centre de Médiation Medicys. U dient
online een dossier op te sturen naar de volgende website: www.medicys.fr
of per post naar: Medicys – 73 Boulevard de Clichy – F-75009 PARIS

AANSPRAKELIJKHEID VAN YELLOH! VILLAGE

De klant erkent uitdrukkelijk dat Yelloh! Village niet aansprakelijk kan worden gesteld voor
de communicatie door zijn partners of door derden van foutieve informatie vermeld in de
brochure of op de website van Yelloh! Village betreffende de sites, en in het bijzonder de
foto’s, de kenmerken, de activiteiten, de animatie, de diensten en de openingsdata. Alle
foto’s en teksten in de brochure of op de website van Yelloh! Village zijn niet contractueel.
Ze hebben enkel een indicatief karakter. Het kan gebeuren dat bepaalde activiteiten of
installaties door Yelloh! Village worden aangeboden en worden vermeld in de beschrijving
in de brochure, worden geannuleerd, met name omwille van klimatologische redenen of
in geval van overmacht zoals bepaald door de Franse rechtbanken

INFORMATIE EN VRIJHEID

De informatie die u ons verstrekt bij uw reservering wordt niet doorgegeven aan derden.
Deze informatie wordt door Yelloh! Village als vertrouwelijk beschouwd en wordt enkel
gebruikt door de interne diensten van Yelloh! Village voor de verwerking van uw reservering
en om de communicatie en het aanbod van diensten voorbehouden voor de klanten van
Yelloh! Village te personaliseren in functie van uw belangstelling.
Conform de wet op informatie en vrijheid van 6 januari 1978 beschikt u over het recht tot toegang,
correctie en aanvechting van de jou betreffende persoonlijke gegevens. Het volstaat een
aanvraag in te dienen op volgend adres, met vermelding van uw naam, voornaam en adres :

Yelloh! Village
BP 68
F – 30220 Aigues-Mortes
SIRET-NR.: 432 366 839 00038
Ingeschreven in het register van touroperators onder het nummer :
IM030110015